woensdag 30 december 2009

Over informatie-architectuur


De informatiearchitectuur beschrijft de samenhang tussen de informatie, de werkprocessen en de communicatie als bedrijfsmiddelen/productiefactoren van een organisatie. De informatiearchitectuur is daarmee een onderdeel van de informatievoorziening binnen een organisatie.
De architectuur bestaat uit modellen en architectuurprincipes. Modellen worden vooral
opgesteld om de informatiestromen te visualiseren. De principes zijn de kaders en
richtlijnen waarmee de architectuur wordt gebruikt om de ontwikkeling en
implementatie te sturen.
Architectuur brengt structuur aan in de vele systemen, die de informatievoorziening inmiddels telt. In het architectuurontwerp wordt de samenhang tussen organisatie, processen, diensten, informatievoorziening en infrastructuren inzichtelijk. Het is gebaseerd op gemeenschappelijke uitgangspunten, richtlijnen en standaarden.

Er is inmiddels een referentiearchitectuur voor de overheid ontwikkeld, de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur. NORA-informatiearchitectuur-v2-0-07 bevat ontwerpprincipes,modellen en afspraken voor het (her)inrichten van de elektronische overheid. Ze betreffen onder andere samenwerking voor integrale dienstverlening aan burgers en bedrijven, het koppelen van bedrijfsprocessen tussen overheidsorganen, het elektronische berichtenverkeer en het gezamenlijke gebruik van gegevens en netwerkverbindingen.
Uitgangspunten bij de ontwikkeling van NORA zijn de ideeën die er binnen de ambtenarij leven rondom de dienstverlening aan burgers en bedrijven over hoe de dienstverlening van de overheid er uit zou moeten zien. De klant centraal is daarbij het adagium. Dit uitgangspunt is verwoord in een beperkt aantal fundamentele principes voor de inrichting van de elektronische overheid.

Daarbij is rekening gehouden met de keuzes die zijn gemaakt bij de ontwikkeling van
basisvoorzieningen voor de e-overheid, maar ook met (inter)nationale standaarden en
breed gedragen inzichten uit de wereld van proces- en applicatieontwerp.
NORA is gerealiseerd in samenwerking met architecten uit meerdere
overheidsorganisaties, bestuurslagen en ICT-organisaties.
NORA kent verschillende afleidingen voor specifieke groepen. Zo is er voor gemeenten GEMMA, de Gemeentelijke Mid-office Architectuur. Voor het rijk is er MARIJ, de Mid-office Architectuur voor de Rijksoverheid. Provincies kennen PETRA, de Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur een architectuur die nog niet is gepubliceerd en zich bevindt in versie 0.9 . Ook waterschappen kennen een gemeenschappelijke architectuur, de Waterschaps Informatie Architectuur WIA Waterschaps Informatie Architectuur. Zo is er een geaccepteerde referentiearchitectuur voor de overheid ontstaan die als basis kan dienen. Dit is een goede ontwikkeling, omdat nu binnen eenzelfde doelgroep hetzelfde begrippenkader wordt gehanteerd en hetzelfde basisplaatje, wat elke partij weer zelf kan aanvullen.

Ook wij van VHIC hebben een eigen architectuur bedacht. Petra was immers het dochtertje van Mammaloe en Pipo. Onze architectuur heet daarom Model Architectuur voor Moderne Ambitieuze Lokale Overheden en Entiteiten. Natuurlijk draait deze binnen een Perfecte Informatie en Processen Organisatie…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten